BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 1534-CV/VPTW/nb
V/v hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

- Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng hướng dn mức chi tiềnthưởng kèm theo Huy hiệu Đng 55, 65, 75 và 80 tui đng (Thông báo kết luậnsố 69-TB/TW, ngày 06-01-2012 ca BanBí thư Trung ương) và điều chnh mức chi tiền thưởng kèmtheo Huy hiệu Đảng quy định tại Hướng dẫn số 37-HD/VPTW,ngày 20-12-2010 ca Văn phòng Trungương Đảng như sau:

1. Mức tiền thưởng Huy hiệuĐảng

- Huy hiệu 30 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 1,5 lần mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 40 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theomức tiền thưởng là 2,0 lần mức tiền lương tối thiểu.

- Huy hiệu 50 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theomức tiền thưởng là 3,0 lần mức tiền lương tối thiểu.

- Huy hiệu 55 tuổi đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mứctiền thưng là 3,5 ln mức tiền lươngtối thiu.

- Huy hiệu 60 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng là 4,0 lần mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 65 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chng nhận kèm theo mức tiền thưnglà 5,0 lần mức tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 70 tui đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưng là 6,0 lầnmức tiền lương tối thiểu.

- Huy hiệu 75 tuổi đảng được tặng Huy hiệu, giấy chứngnhận kèm theo mức tiền thưởng là 8,0 lần mc tiền lương tối thiu.

- Huy hiệu 80 tuổi đảng được tặng Huyhiệu, giấy chng nhận kèm theo mức tiềnthưởng là 10,0 lần mức tiền lương tốithiu.

Mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệuĐảng sau khi nhân với hệ số lương tốithiểu được làm tròn lên đơn vị hàng trăm nghìn đồng.

Ví dụ: Mức thưng kèm theo Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đượctính là:

30 năm tuổi Đảng x 1,5 lần hệ số x 1.050.000 đồng mức tiền lương tối thiểu= 1.575.000 đồng làm tròn số bng 1.600.000 đồng.

2. Kinh phí chi Huy hiệu Đảng

2.1. Ở Trung ương

- Đng ủy Khi Doanh nghiệp Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đng ủy Công anTrung ương ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng và giấy chứng nhận, chịu trách nhiệm mức chi tiền thưng và quyết toán theo quy định hiện hành.

- Đảng ủy Khốicác cơ quan Trung ương ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng vàgiấy chứng nhận; mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng; các cơ quan, đơn vị cóđảng viên được tặng huy hiệu chi và quyết toán theo quy định hiện hành.

2.2. Các tỉnh ủy, thành ủy:Cấp ủy ký quyết định tặng Huy hiệu Đng và giấy chứng nhận chịu trách nhiệm chi tiền thưởng và quyết toán theochế độ quy định.

2.3. Trường hợp đặc biệt, cấp ủy có đng viên từ 85 đến 90 tui đảng thuộc cấp ủy nào cấp ủyđó ký quyết định tặng thưng Huy hiệu Đng và giấy chứngnhận; mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng, chi và quyết toán theo quy địnhhiện hành.

2.4. Chế độ chi tin thưng kèm Huy hiệu Đảng quy định tại văn bản nàyáp dụng đối với đảng viên ở ngoài nước được tặng Huy hiệuĐảng từ 30 năm tui đảng tr lên.

3. Mức tiền thưởng Huy hiệu Đảngthực hiện Thông báo số 69-TB/TW, ngày 06-01-2012 của Ban Bí thư và điều chnh mức chi điểm IV, mục 2 tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đng quy định tại Hướng dn s37-HD/VPTW, ngày 20-12-2010 được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng từ ngày 01-01-2012, các nội dung khác thực hiện như Hướngdẫn 37-HD/VPTW, ngày 20-12-2010 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị các cấp ủy phn ánh kịp thời về Văn phòng Trung ương Đảng để nghiêncứu, giải quyết.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Cường