BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1534/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế NK dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua theo dõi việc thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩuđể tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, có một số dự án khôngthuộc đối tượng được miễn thuế nhưng doanh nghiệp kê khai miễn thuế theo quyđịnh tại Mục I, Phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC và điểm 39, Danh mục B, Phụ lụcI ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP Ví dụ như Dự án đầu tư xây dựngvà kinh doanh khu văn hóa, thể thao và du lịch, bao gồm: khách sạn, khu thểthao, công viên giải trí, sân golf; hoặc dự án xây dựng và kinh doanh sân golfvà các dịch vụ giải trí là một phần của tổng dự án khu đô thị du lịch sinhthái...

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày6/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu; Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư,thì: các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh khách sạn, nhà hàng, biệt thự, sângolf nằm trong tổng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu văn hóa, thể thaovà du lịch, hoặc dự án xây dựng và kinh doanh sân golf và các dịch vụ giải trílà một phần của tổng dự án khu đô thị du lịch sinh thái không thuộc danh mụclĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ;do đó không được miễn thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phốbiết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn