BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1534/TCT-HTQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI FMO THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀ LAN

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín

Trả lời công văn số 879/2006/CV-TCKT ngày 22/3/2006 và công văn số 1117/2006/CV-TCKT ngày 13/4/2006 của Ngân hàng về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với FMO theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hà Lan (dưới đây gọi là "Hiệp định"), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo điểm (a), khoản 2.7, hợp đồng vay vốn ký kết giữa FMO và Ngân hàng ngày 2/10/2004, khoản lệ phí đầu vào chỉ phát sinh trong 1 năm mà sẽ không phát sinh trong những năm tiếp theo. Do vậy, khoản lệ phí này đã được xem xét miễn thuế cho năm 2004 theo quyết định số 158/QĐ-BTC ngày 13/01/2006 của Bộ Tài chính thì sẽ không được miễn thuế trong các năm tiếp theo.

2. Trên cơ sở các tài liệu đính kèm đơn đề nghị áp dụng Hiệp định mà Ngân hàng đã nộp cho cơ quan thuế trong năm 2005 để xem xét hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp đối với khoản lệ phí đầu vào được đề cập tại điểm 1 nêu trên, trong các năm tiếp theo, FMO được miễn thuế:

- Đối với các khoản lãi tiền vay phát sinh theo khoản 2.4 của hợp đồng vay vốn căn cứ Điều 11 – Lãi tiền vay của Hiệp định; và

- Đối với khoản lệ phí phát sinh theo khoản 2.7 (trừ điểm 2.7 (a)) của hợp đồng căn cứ Điều 22 – Thu nhập khác của Hiệp định.

Theo quy định tại Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính, thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế được thực hiện theo từng năm. Đề nghị Ngân hàng làm thủ tục áp dụng Hiệp định gửi Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để có quyết định chính thức về số thuế được miễn, giảm theo Hiệp định.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải