B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15344/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký Danh mục miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1055/HQCM-NV ngày 13/11/2014của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau về việc vướng mắc trong việc xác nhận Danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnhvực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghịđịnh này được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 24, mục II, Danh mục B, Phụ lục I banhành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì dự án“đầu tư vào lĩnh vực chếbiến nông, lâm, thủy sản” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Căn cứ khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì“việcmiễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điềunày được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổimới công nghệ”.

Trường hợp Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sảnCà Mau có dự án “Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới” đầu tư vào lĩnh vực “chếbiến nông, lâm, thủy sản”theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số61101000172 ngày 20/3/2014 thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo khoản 24,mục II, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP đãđăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, nhập khẩu hết số hàng hóa trongDanh mục và đã thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan, nay được UBND tỉnh CàMau cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014 điều chỉnhtăng tổng vốn đầu tư (các nội dung khác không thay đổi so với Giấy chứng nhậnđầu tư ban đầu) để nhập khẩu thêm một số máy móc, thiết bị mới, đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Cà Mau kiểm tra hồ sơ dự án, thực tế triển khai dự án nếu xác địnhviệc điều chỉnh nêu trên là đầu tư mở rộng và số hàng hóa nhập khẩu thêm chỉphục vụ cho dự án đầu tư “Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới” thì thực hiện đăngký Danh mục cho dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC và được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh CàMau được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái