BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15346/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được nhận được công văn số 03/2014/CV-NECO ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH TMDV Neco, công văn số 04/2014/CV-ECO ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH TMDV Eco đề nghị hướng dẫn thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Vướng mắc tại công văn số 03/2014/CV-NECO của Công ty TNHHTMDV Neco, công văn số 04/2014/CV-ECO của Công ty TNHH TMDV Eco liên quan đếnviệc thực hiện Luật số 71/2014/ QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luậtvề thuế do Vụ Chính sách thuế chủ trì soạn thảo. Do đó, Tổng cục Hải quan xinchuyển công văn số 03/2014/CV-NECO của Công ty TNHH TMDV Neco, công văn số04/2014/CV-ECO của Công ty TNHH TMDV Eco để Vụ Chính sách thuế xử lý.

- Về thuế nhập khẩu, do doanh nghiệp chưa phản ánh về vướngmắc thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật nào nên Tổng cục Hải quan khôngcó cơ sở xem xét trả lời.

- Về thời gian thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan sẽ chủtrì trả lời doanh nghiệp về nội dung này.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơquan./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái