BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1534 TCT/CS
V/v: Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2001

Kính gửi: CụcThuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của các cục thuếvề việc xử lý đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợppháp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Theo quy định tại Mục III Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị giatăng thì các cơ sở kinh doanh mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất,kinh doanh phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng hợp pháp; hàng hóa, dịchvụ mua vào có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì mới được tính vào chi phí hợp lýkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sảnchưa qua chế biến; sắt phế liệu, thép phế liệu, giấy vụn và các phế liệu khác muacủa người thu nhặt; đất, đá, cát, sỏi mua của người tự khai thác, không có hóađơn, được lập bản kê, ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định để tính khấu trừthuế GTGT, thì bản kê được coi là chứng từ hợp pháp.

Đối với các khoản thanh toán một số dịch vụ như:vận chuyển, bốc xếp, dịch tài liệu, sửa chữa nhỏ của người không kinh doanh khôngcó hóa đơn, nếu chứng từ thanh toán ghi rõ tên, địa chỉ người cung ứng dịch vụ,số tiền thanh toán, ký nhận tiền của người cung ứng dịch vụ; Người duyệt chiphải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản chi này được tính vào chi phíhợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

2) Vật tư, hàng hóa mua vào dùng cho sản xuất, kinhdoanh không có hóa đơn, chứng thừ theo hướng dẫn tại điểm 1 Công văn này khôngđược tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp.

3) Trường hợp vật tư, hàng hóa mua vào không có hóađơn, chứng từ hợp pháp đã được cơ quan thuế xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu lưu thông và bị xử lý vi phạm hành chính vềthuế thì giá trị vật tư, hàng hóa mua vào và số tiền thuế truy thu được tínhvào chi phí hợp lý. Còn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế khôngđược hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Các trường hợp đã xử lý trước đây khác với điểm 3công văn này được xử lý lại theo hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Trần Xuân Thắng