BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1535/TCHQ-ĐT
V/v: tăng cường kiểm tra, kiểm soát xăng dầu vận chuyển trái phép qua biên giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Hiện nay, tình trạng lợi dụngquy định về chuyển tải xăng dầu trên biển hoặc tạm nhập tái xuất để xuất lậuxăng dầu đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là các tỉnh biên giới phíaTây nam và một số tỉnh phía Bắc. Triển khai thực hiện công văn số 1482/BCĐ-TWngày 31 tháng 03 năm 2005 của Ban chỉ đạo 127-TW về việc tăng cường kiểm tra,kiểm soát kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Tăng cường hoạt động tuầntra, kiểm soát trên biển: trên sông; khu vực cửa khẩu và hai bên cánh gà cửakhẩu biên giới đường bộ, nhất là khu vực biên giới phía Tây nam và phía Bắc.

2. Tăng cường phối hợp với chínhquyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trênđịa bàn (Quản lý thị trường, Công an, Biên phòng..) để tổ chức kiểm tra, kiểmsoát nhằm phát hiện những hành vi xuất lậu xăng dầu qua biên giới hoặc lợi dụngchuyển tải xăng dầu trên biển, tạm nhập tái xuất xăng dầu để xuất lậu xăng dầu.

3. Cục Điều tra chống buôn lậutăng cường công tác điều tra nắm tình hình để kịp thời phát hiện những phươngthức, thủ đoạn mới của bọn buôn lậu và chủ động phối hợp với các lực lượng chứcnăng và Hải quan các địa phương để công tác chống xuất lậu xăng dầu đạt kết quả.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Mạnh Hùng – TCT (b/cáo)
- Cục Điều tra CBL
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo