Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1535/TCHQ-GSQL
NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU NỢ TỪ LÀO BẰNG
NK LINH KIỆN CKD XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Thương mại có Côngvăn số 0115/TM-XNK ngày 31/01/2002 và Công văn số 0398/TM-XNK ngày 25/3/2002gửi các Bộ, Ngành và UBND các tỉnh, thành phố thông báo thời hạn chấm dứt việcthu nợ bằng nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy theo phương thức đổihàng đối với tất cả các khoản nợ của Lào còn lại trong các năm 1998, 1999 đãđược Bộ Thương mại cho phép theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thực hiện như sau:

Chỉ làm thủ tục nhập khẩu cho những lô hàng là linh kiện CKDxe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo phương thức đổi hàng với Lào, đã được Bộ Thươngmại cho phép nhập khẩu, đến cửa khẩu Việt Nam chậm nhất là ngày 30/6/2002.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết thực hiện.