BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1535/TCHQ-KTTT
v/v quyết toán thuế linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2002

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ LINH KIỆNXE HAI BÁNH GẮN MÁY DO CÔNG TY NHẬP KHẨU THEO CHÍNH SÁCH THUẾ THEO TỶ LỆ NỘIĐỊA HÓA NĂM 2002

Kính gửi:

Công ty điện máy Hải Phòng
(9/33 Kỳ Đồng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 108/ĐM-HP ngày 11/03/2006của Công ty điện máy Hải Phòng về việc quyết toán thuế linh kiện xe hai bánhgắn máy do Công ty nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc quyết toán thuế số lượng linh kiện xehai bánh gắn máy do Công ty điện máy Hải Phòng nhập khẩu trong phạm vi chỉ tiêuđược Bộ Thương mại phân bổ nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002,nhưng trong tháng 01 năm 2003 hàng mới về đến cửa khẩu Việt Nam, ngày07/11/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4658/TCHQ-KTTT trả lời Công tyvà Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để thực hiện. Theo hướng dẫn tại công vănsố 4658/TCHQ-KTTT thì: các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận linh kiện xe haibánh gắn máy Công ty mua của các đơn vị sản xuất trong nước không khống chế chỉthay đổi không quá 7 đơn vị (Công ty được phép thay đổi các đơn vị sản xuấtlinh kiện, phụ tùng trong nước so với Danh mục đã đăng ký lớn hơn 7 đơn vị).

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số4658/TCHQ-KTTT và giải thích nêu trên, liên hệ với Cục Hải quan thành phố HảiPhòng, nơi nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷlệ nội địa hóa xe, để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục trả lời để Công ty điện máy Hải Phòngbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT(5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu