BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/TCT-TNCN
V/v Phương pháp xác định thu nhập tính thuế từ lương NET

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

VPĐD Công ty Keppel Land Vietnam Properties Pte Ltd
(Địa chỉ: 17 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Trả lời công văn số 2012/04 ngày05/04/2012 của VPĐD Công ty Keppel Land Vietnam Properties Pte Ltd về phươngpháp quy đổi thu nhập sau thuế (thu nhập NET); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.1 Mục I Phần B Thông tưsố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhânhướng dẫn:

“2.1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương,tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, cáckhoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuếnhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II phần A Thông tưnày”.

- Tại điểm 2.1 Mục II Phần A Thông tưsố 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

“… Các khoản thu nhập nêu trên làm căncứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cánhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thunhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theophụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

- Theo hướng dẫn tại khoản 2 Côngvăn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy đổi thunhập sau thuế ra thu nhập trước thuế: “Thu nhập NET nêu tại Phụ lục 01/PL-TNCN nói trên là thu nhập/tháng của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuếTNCN và không bao gồm phần giảm trừ gia cảnh của cá nhân nộp thuế”.

- Theo hướng dẫn tại khoản 3 Công vănsố 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhậpsau thuế ra thu nhập trước thuế: “Trường hợp cá nhân có hai nguồn thu nhập trởlên, trong đó vừa có nguồn thu nhập nhận lương sau thuế (Lương NET), vừa có nguồnthu nhập nhận lương trước thuế (Lương GROSS) thì phải quy đổi nguồn thu nhậpsau thuế thành nguồn thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các nguồn thu nhậptrước thuế để tính thuế TNCN”

Căn cứ các hướng dẫn trên: Trường hợpnhân viên VPĐD Công ty Keppel Land Vietnam Properties Pte Ltd ký hợp đồng laođộng nhận thu nhập sau thuế (thu nhập NET) từ nhiều đơn vị chi trả khác nhauthì phải quy đổi Tổng các nguồn thu nhập NET nhận được thành nguồn thu nhập trướcthuế, sau đó cộng với các nguồn thu nhập trước thuế (nếu có) để tính thuế TNCNtheo quy định tại Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để VPĐD Công tyKeppel Land Vietnam Properties Pte Ltd được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngô Đình Quang