BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15356/TCHQ-GSQL
V/v chuyển giao hàng tồn đọng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Quản lý công sản - BộTài chính.

Ngày 19/12/2014, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 272/BC-HQHCM ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vềviệc kiến nghị chuyển giao hàng tồn đọng gồm 02 thiết bị y tế tại Doanh nghiệp cungứng dịch vụ bưu chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồnđọng trong khu vực giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Quản lýcông sản có văn bản trình Lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định và hướngdẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao lô hàng nêu trên cho cơ quanNhà nước liên quan.

Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn số 272/BC-HQHCM nêu trênvà bộ hồ sơ vụ việc để Quý Cục báo cáo Lãnh đạo Bộ có chỉ đạo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh