BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/BXD-KTXD
V/v vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 322 CV/KH-CT3 ngày 15/6/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng côngtrình 3 về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2Điều 13 (Điều chỉnh tổng mức đầu tư) Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhthì: “....Trường hợp thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầutư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh màkhông vượt tổng mức đầutư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điềuchỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báocáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định”. Do vậy, việc điều chỉnh như nêutrong công văn 322 CV/KH-CT3 ngày 15/6/2015 do chủ đầu tư quyết định; việc điềuchỉnh hợp đồng phải phù hợp các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, không tráiHồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tươngứng với từng thời kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư vàxây dựng công trình 3 căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh