BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1536 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty ITS Việt Nam
(28 Phùng Khắc Khoan- Quận 1- Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 11/ 04/03/ITS HCM ngày 9/4/2003 của Công ty ITS Việt Nam về thuế nhà thầu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục I, Phần B Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì phần chi phí đăng ký nhãn hiệu thương mại, chi phí bảo hiểm toàn cầu của Công ty “mẹ” đăng ký và mua ở nước ngoài phân bổ về cho Công ty “con” tại Việt Nam sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư này.

Tuy nhiên, Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là pháp nhân độc lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được xét là Công ty “con”. Do đó, theo quy định tại Điểm 3.b5, mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì phần chi phí đăng ký nhãn hiệu thương mại, chi phí bảo hiểm toàn cầu này không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty “con” tại Việt Nam. Công ty phải sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi trả cho phần chi phí đăng ký nhãn hiệu thương mại, chi phí bảo hiểm toàn cầu này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty ITS Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến