VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1536/VPCP-KTN
V/v tiêu thụ quặng sắt mỏ Quý Xa trong năm 2009

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (công văn số 1678/CNS-XNK ngày 29 tháng 12 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Công Thương (côngvăn số 0696/BCT-CNNg ngày 22 tháng 01 năm 2009), Bộ Tài nguyên và Môi trường(công văn số 481/BTNMT-ĐCKS ngày 26 tháng 02 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnhLào Cai (công văn số 219/UBND-CN ngày 10 tháng 02 năm 2009) về việc giao Tổngcông ty làm đầu mối tiêu thụ quặng sắt mỏ Quý Xa trong năm 2009, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Thép Việt Nam làm đầu mối tiêu thụquặng sắt mỏ Quý Xa, tỉnh Lào Cai trong năm 2009 theo nguyên tắc trước hết ưutiên bán cho các đơn vị sản xuất thép trong nước, số còn lại được phép xuấtkhẩu (500.000 tấn) để nhập khẩu đối lưu than mỡ và coke như đề nghị của Bộ CôngThương và UBND tỉnh Lào Cai tại các công văn nêu trên.

Việc xuất khẩu quặng sắt phải tuân thủ theo đúng quy định tạiThông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về hướngdẫn xuất khẩu khoáng sản.

2. Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo Công ty trách nhiệmhữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung:

a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy luyện gangthép Lào Cai công suất 500.000 tấn/ năm.

b) Thực hiện việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển quặng sắttừ mỏ Quý Xa, tỉnh Lào Cai đến địa điểm xuất hàng.

Văn phòng Chính xin phủ thông báo để Tổng công ty Thép ViệtNam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), T (19)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn