BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15364/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng motor quạt, cánh quạt

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tiếp theo công văn số 13874/TCHQ-KTSTQ ngày 17/11/2014, để thực hiện thống nhất việc phân loại mặthàng motor quạt, cánh quạt nhập khẩu tạo thành quạt hướng trục (thuộc cục nóng)và quạt ly tâm (thuộc cục lạnh) trong máy điều hòa không khí, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014;

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngcăn cứ quy tắc 2(a) trong Sáu quy tắc giải thích việc phân loại hàng hóa, kếtquả kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định chính xáctình trạng hàng hóa nhập khẩu của Công ty Midea, thực hiện việc phân loại mặthàng motor quạt, cánh quạt theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2606/TCHQ-KTSTQngày 13/3/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để CụcHải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái