BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/BXD-KTXD
V/v tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng Ban chấp hànhTrung ương

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 3757-CV/VPTW/nb ngày 12/5/2014 của Văn phòng Trung ươngĐảng về việc tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mức lươngtối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanhnghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động, nhưngphải đảm bảo mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạolàm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ sốngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc côngviệc đã thỏa thuận, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủquy định.

2. Tiền lươngđể xác định chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình (lập đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình) phải đượcxác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặtbằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cầnsử dụng.

Để đảm bảo sựthống nhất trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định, BộXây dựng đã có văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 và văn bản số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 đề nghị các địa phương, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước…thực hiện việcxác định chi phí tiền lương nhân công phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân công xây dựng thựctế trên thị trường lao động cho phù hợp, cụ thể:

- Đơn giá nhân công trên thị trường là mứcgiá nhân công cho một công việc được xác định trên thị trường tại một khu vựchoặc địa phương nhất định. Mỗi công việc sẽ có các mức giá nhân công khác nhau,giá nhân công phụ thuộc vào trình độ tay nghề, uy tín của người lao động vàquan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Đơn giá nhân công trung bình trênthị trường cho một công việc là trung bình số học các đơn giá nhân công khácnhau có trên thị trường để thực hiện công việc đó.

- Đơn giá nhân công để xác định đơn giá trong chi phí trựctiếp của dự toán xây dựng công trình là đơn giá nhân công trung bình trên thịtrường, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp chonhà nước đã được tính trong chi phí chung (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểmthất nghiệp…).

Vì vậy, đơn giá tiền lương để lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc địa phương nào quản lý hoặc doBộ, ngành nào quản lý thì sẽ do địa phương hoặc Bộ, ngành đó hướng dẫn áp dụng đơngiá tiền lương cho phù hợp.

Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng căn cứ ý kiến trên để thựchiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD(Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh