TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

Chi Cục Thuế Quận Tân BìnhĐịa chỉ: 450 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0301519977-021

Trả lời văn thư số 990/CCT-TTHTngày 09/02/2010 của Chi Cục Thuế về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 mục IV phần B Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thunhập doanh nghiệp thì ngoài các khoản chi không được trừ doanh nghiệp được trừmọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

“1) Các khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ công văn số 3158/TCT-CS ngày21/08/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán khoản tiền bồi thường thiệthại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế.

Trường hợp của Công ty Trường Huytheo Chi Cục Thuế trình bày có ký hợp đồng mua hàng và có trả trước tiền đặtcọc nhưng số tiền đặt cọc không được quy định trong hợp đồng thì khoản tiền đặtcọc này không được xem là khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợpđồng kinh tế nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thunhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Chi Cục ThuếTân Bình biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- CCT.Tân Bình
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga