TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/GSQL-GQ3
V/v thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Brink's Việt Nam.
(địa chỉ: Phòng 407A, Tòa nhà SCSC, số 30 Phan Thúc Duyn, phường 11, quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 11/05/2018, Công ty TNHH Brink's Việt Nam có công văn số 20180511/CV đề nghị tạo điều kiện giám sát trong quá trình kiểm hóa các chuyến hàng có giá trị cao như vàng, bạc, nữ trang, kim cương, tiền mặt, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Hải quan năm 2014, Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định trên thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan được thực hiện với sự có mặt của người khai hải quan hoặc người đại diện hợp pháp của người khai hải quan sau khi đăng ký tờ khai hải quan và hàng hóa được đưa đến địa điểm kiểm tra.

Như vậy, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại địa điểm kiểm tra, đảm bảo việc kiểm tra công khai giữa người khai hải quan và công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống, phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu số 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ) có xác nhận của đại diện người khai hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành để phối hợp với cơ quan hải quan trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Brink's Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?