BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1539/LĐTBXH-ATLĐ
V/v Xác nhận nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của ngành Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 1715/GTVT-TCCB-LĐ ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Đối với công nhân thợ sắt làm việc dưới đây thuộc danh mục các công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, được xếp vào loại V theo Quyết định số 162/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

a/ Công việc gia công ván thép, hàn nối các dầm cầu bằng thép, buộc cốt thép dưới hố móc của các trụ cầu âm 10 mét, âm 15 mét so với mặt nước tại nơi thi công.

b/ Làm công việc trong các vòng vây cọc, ván thép  của các móng cầu, thân cầu, phá dỡ trụ cầu và dầm cầu dưới nước.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thành viên quan tâm để đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng