TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1539TCT/TNCN
V/v:nộp thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4367/CT-TNCN ngày 21/4/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế TNCN đối với nhà báo. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4.1.3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì chỉ những phụ cấp đặc thù của một số ngành nghề do nhà nước quy định mới thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Hiện nay nhà nước chưa có văn bản quy định phụ cấp đặc thù của nghề báo. Vì vậy nếu nhà báo được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định tại Điểm 4 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 nêu trên thì những khoản phụ cấp đó được trừ khỏi thu nhập chịu thuế. Trường hợp các tòa báo tự quy định các khoản phụ cấp để áp dụng cho cán bộ, phóng viên, nhân viên của tòa báo thì những khoản phụ cấp này thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), TNCN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc