TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/CT-TTr3
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bán hàng phải xuất hóa đơn giao cho khách hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- 24 Chi Cục Thuế Quận/huyện;
- Phòng Thanh tra, kiểm tra thuộc Cục

Để nâng cao chất lượng quản lý,thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiệnnhững biện pháp quản lý thu, nhất là việc bán hàng không xuất hóa đơn có tínhthời sự cấp thiết. Trong dịp lễ, tết nguyên đán này, các hoạt động khuyến mại,kích cầu diễn ra sôi nổi, doanh thu công ty, cửa hàng, nhà hàng tăng đột biến,một số mặt hàng tiêu dùng, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm mà báo Sài Gòn GiảiPhóng đăng (KK DM, nhà hàng, DV karaoke …) cần thiết phải tổ chức quản lý thu,tăng cường thanh tra, kiểm tra hơn nữa. Năm 2009 UBND TP có văn bản chỉ đạotăng cường Thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị này. Một số Chi Cục thuế thựchiện tương đối tốt, kiểm tra tương đối nghiêm. Doanh số nhà hàng, cửa hàng kinhdoanh kim khí điện máy tăng lên. Tuy nhiên, qua phân tích của báo Sài Gòn GiảiPhóng vẫn còn nhiều doanh nghiệp cố tình bán hàng không xuất hóa đơn, kê khaidoanh thu không đầy đủ hoặc xuất hóa đơn chưa kịp thời, cuối kỳ kê khai thuế sửdụng việc người tiêu dùng không lấy hóa đơn để cân đối giá, cân đối hàng nhằmtrốn thuế.

Cục thuế yêu cầu các Chi Cục thuếtiếp tục có thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêmchế độ hóa đơn, chứng từ, bán hàng xuất hóa đơn. Các đơn vị nào cố tình vi phạmbán hàng không xuất hóa đơn thì kiên quyết xử lý theo luật định. Tập trung vàonhững ngày cuối năm, thành lập những đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra xử lýdoanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Định kỳ báo cáo về Cục thuế để tổng hợp sốliệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, có hướng chỉ đạo và đôn đốc triển khai đồngbộ.

Cục Thuế thông báo để các Chi Cụcthuế và các Phòng Thanh tra, kiểm tra thuộc Cục biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục;
- Tổ chỉ đạo kiểm tra;
- Lưu: VT, TTra3.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương