BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 154/QLCL-CL1
V/v Chứng nhận khai thác đối với sản phẩm nghêu XK vào EU

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH CBTP TM Ngọc Hà;
- Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre

Phúc đáp công văn ngày 21/01/2010của Công ty TNHH CBTP TM Ngọc Hà; Công văn số 023/CV .ABT ngày 25/01/2010 củaCông ty Cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre về yêu cầu của nhà nhập khẩu EU liên quanđến giấy chứng nhận khai thác đối với sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (nghêu) củaViệt Nam xuất khẩu vào EU theo Quy định EC số 1005/2008 ngày 29/9/2008 (Quyđịnh IUU), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Theo Quy định EC số 1010/2009ngày 22/10/2009 về hướng dẫn thực hiện Quy định IUU, thủy sản và sản phẩm thủysản của các loài có trong danh mục nêu tại Phụ lục XIII của quy định này sẽkhông thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định IUU (không phải có chứng nhận khaithác kèm theo lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU). Danh mục này bao gồm các loàithủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi trồng từ trứng và ấu trùng; thủy sản nướcngọt; thủy sản làm cảnh; và một số loài nhuyễn thể (hàu, vẹm, điệp …) có điềukiện thu hoạch tương tự như nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Việt Nam.

2. Hiện nay, Cục đang phối hợp vớiCục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn giao chủ trì triển khai thực hiện Quy định IUU) tổng hợp cáckhó khăn vướng mắc của Việt Nam liên quan đến thực hiện Quy định IUU, đồng thờilập danh mục loài thủy sản hiện đang được nuôi trồng tại Việt Nam, trong đó cócác loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (nghêu, sò huyết …) từ các vùng thu hoạch của ViệtNam đã được EC công nhận để gửi Cơ quan thẩm quyền EU (Tổng vụ các vấn đề vềBiển và Thủy sản) đề nghị giải đáp.

3. Trong khi chờ EU có ý kiến trảlời chính thức liên quan đến sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ phải có giấy chứngnhận khai thác theo Quy định IUU, đồng thời nhằm tránh vướng mắc liên quan đếnxuất khẩu các lô hàng này vào EU, các doanh nghiệp cần đề nghị các Chi cục Khaithác và Bảo vệ nguồn lợi tại địa phương có vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏcấp giấy chứng nhận khai thác cho các lô nguyên liệu đưa vào nhà máy chế biếnxuất khẩu vào EU theo quy định tại Quyết định 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Đề nghị các doanh nghiệp liên hệvới nhà nhập khẩu EU để cung cấp thông tin, tài liệu chính thức của cơ quanthẩm quyền các nước thuộc EU yêu cầu cấp giấy chứng nhận khai thác cho các lôhàng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (nghêu, sò huyết …) của Việt Nam xuất khẩu vào EU.

Yêu cầu các doanh nghiệp lưu ý thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Cục KTBVNLTS;
- Các Trung tâm vùng 1-6;
- Các doanh nghiệp CB NT2MV;
- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga