UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011.

Hạ Long, ngày 01 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh dịch vụ công ích đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 100/UBND-XD2 ngày 12/01/2011 “V/v giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịchvụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011của Chính phủ”.

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủquy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanhnghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chứckhác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày16/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 70/2011/NĐ-CP ; Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh banhành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnhQuảng Ninh.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụcông ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày01/10/2011 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị

Chi phí nhân công và chi phí máy trong dự toán chi phí dịchvụ công ích đô thị lập theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3993/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh “về việc ban hành tập đơn giáchi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” với mức lương tốithiểu là 650.000 đồng/tháng được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công

- Vùng thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái: KNC= 2,74

- Vùng thành phố Uông Bí, thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ vàhuyện Đông Triều: KNC = 2,38

- Vùng các huyện, thị xã còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KNC= 2,15

b. Điều chỉnh chi phí máy theo nhóm máy phục vụ công tácdịch vụ công ích đô thị

- Vùng thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái: KM= 1,82

- Vùng thành phố Uông Bí, thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ vàhuyện Đông Triều: KM = 1,72

- Vùng các huyện, thị xã còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KM =1,65

2. Hướng dẫn thực hiện

Các tổ chức được giao quản lý vốn ngân sách Nhà nước chocông tác dịch vụ công ích đô thị căn cứ khối lượng theo tiến độ trong hợp đồngđã ký kết để thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị điều chỉnh đề nghịgửi về Sở Xây dựng thẩm định làm căn cứ phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơnvị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩmquyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Các phòng Q.Lý Đô thị; Kinh tế Hạ tầng (t/h);
- Lưu KTXD; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà