BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 154/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV Trang Hoàng Ngân
(3A Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/THN-2008 ngày 25/12/2008 của công tyTrang Hoàng Ngân về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/O mẫu D, số thamchiếu 11259/JKT /06/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định, tại cột ô số 8 trên C/O: trường hợp tiêu chíxuất xứ thể hiện hàm lượng giá trị khu vực, phải ghi rõ tỉ lệ phần trăm của hàmlượng giá trị ASEAN, ví dụ 40% (quy định tại mục 3, mặt sau bản C/O). Theo đó,C/O số tham chiếu 11259/JKT /06/2008 tại ô số 8 chỉ ghi dòng chữ Asean contentmà không thể hiện cụ thể phần trăm hàm lượng trị giá ASEAN là không hợp lệ.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòngđể được hướng dẫn và xử lý cụ thể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn