BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với thiết bị đèn hiệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam (VTD)
- Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật quản lý bay

Trả lời công văn số 7111411/VTD-KD ngày14/11/2007 của Công ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam (VTD), số 719/DVKT-KT ngày30/11/2007 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật quản lý bay (DVKT QLB) đề nghị khôngthu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị đèn hiệu nhập khẩu thuộc dựán đèn đêm Cảng Hàng không Cam Ranh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.4, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; điểm 2khoản I phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quản lý thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu thì hàng hoá là thiết bị máy móc thuộc loại trong nước chưa sảnxuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Để xác định hàng hoá thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hảiquan hợp đồng nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu uỷ thác phải có thêm hợp đồng uỷthác nhập khẩu; trường hợp cơ sở đã trúng thầu cung cấp hàng hoá cho các đốitượng, sử dụng cho các mục đích quy định nêu trên phải có thêm giấy báo trúngthầu và hợp đồng bán cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu.

Trường hợp Công ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam(VTD) là đại diện cho Hãng THORN (Pháp) ký hợp đồng cung cấp thiết bị khôngphải là đơn vị nhận uỷ thác, không phải là đơn vị trúng thầu, do vậy không đủđiều kiện về hồ sơ để xem xét không thu thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu đểcung cấp cho Trung tâm DVKT QLB.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Pháttriển Kỹ thuật Việt Nam (VTD), Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật quản lý bay biết vàthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc