BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15405/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 10381/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10381/VPCP-KTTH ngày25/12/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hải liên quan đến quy định về hàng hóa gửi kho ngoại quan để tái xuấtqua các cửa khẩu, lối mở theo công văn số 7415/VPCP-KTTH ngày 23/9/2014 của Vănphòng Chính Phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng cụcHải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

1/ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng nội dungcông văn số 10381/VPCP-KTTH nêu trên.

2/ Đánh giá tình hình hoạt động gửi kho ngoại quan đối vớicác mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu và xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồitrong thời gian từ năm 2012 đến 2014 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tạiđiểm 2 công văn số 10381/VPCP-KTTH nêu trên và gửi về Tổng cục Hải quan (qua CụcGiám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 10/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh