BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15406/TCHQ-GSQL
V/v điều chuyển tạm thời máy soi container

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan; thực hiện Quyết định số 3170/QĐ-TCHQ ngày27/10/2014 về việc điều chuyển tạm thời hệ thống máy soi container di động củaTổng cục Hải quan.Đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng cơ sở vậtchất, bố trí cán bộ công chức để thực hiện điều chuyển tạm thời 01 tháng máysoi container của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về Cục Hải quan tỉnh Quảng Trịđể phục vụ soi chiếu trong dịp khai trương bước 4 mô hình "một cửa, mộtđiểm dừng", cụ thể như sau:

1. Về chuẩn bị cơ sở hạ tầng

Để đảm bảo hoạt động soi chiếu của máy soi containertại khu vực cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bố trí diện tích, vịtrí hoạt động cho máy soi container phù hợp. Có biện pháp đảm bảo an toàn, cáchly khu vực phóng xạ. Bố trí luồng ra vào phù hợp với luồng hàng hóa tại cửakhẩu.

2. Về bố trí cán bộ công chức vận hành

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng bố trí điều động 03cán bộ (bao gồm 01 lái xe, 01 công chức vận hành hệ thống và 01 công chức phântích hình ảnh) để thực hiện nhiệm vụ vận hành soi chiếu trong thời gian máy soihoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Việc điều động công chức thực hiện theohình thức cử công chức đi công tác và kinh phí theo chế độ công tác phí hiệnhành.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bố trí cán bộ, công chứcphối hợp thực hiện vận hành máy soi Container trong quá trình máy soi hoạt độngtại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

3. Về thực hiện quy trình

Việc thực hiện soi chiếu phải đảm bảo các quy địnhhiện hành. Căn cứ vào hình ảnh soi chiếu, cán bộ công chức của Chi cục Hải quancửa khẩu Lao Bảo sẽ là người ra quyết định cuối cùng đối với lô hàng.

Hoạt động kiểm tra thực tế hàng hóa tại Cục Hải quanthành phố Đà Nẵng đối với các lô hàng được hệ thống phân luồng kiểm tra bằngmáy soi sẽ được thực hiện kiểm tra thủ công 100% lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh