BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15409/BTC-TCHQ
V/v thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tư Pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện thu thuế nhập khẩu Bộ Tài chínhđang gặp vướng mắc về xử lý thuế đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phươngtiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưuđãi đầu tư thuê tài chính, Bộ Tài chính xin trao đổi với quý Bộ như sau:

1- Theo quy định tại Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu số 45/2005/QH11 ; khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày13/08/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chínhchỉ có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sảncố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tạiPhụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãivề thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) (sau đây gọi tắt là dự án ưu đãi đầu tư) không có quy định về miễn thuếnhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sảnkhác mà công ty cho thuê tài chính trực tiếp nhập khẩu để cho các dự án ưu đãiđầu tư thuê tài chính.

Tuy nhiên tại Điều 22 Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001của Chính phủ về hoạt động của Công ty cho thuê tài chính (được sửa đổi, bổsung tại Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005) và Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện nghĩa vụthuế đối với hoạt động cho thuê tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tưsố 53/2002TT-BTC ngày 25/6/2002) có quy định bên thuê tài chính khi nhập khẩumáy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê theohình thức thuê tài chính được miễn thuế như đối với dự án.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện nay về chính sách thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu không có quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với máymóc thiết bị, các phương tiện vận chuyển do Công ty cho thuê tài chính trựctiếp nhập khẩu để nhằm mục đích cho thuê; mặt khác hệ thống văn bản hướng dẫnvề hoạt động cho thuê tài chính ban hành đã lâu, căn cứ pháp lý về thuế tạiThông tư số 24/2002/TT-BTC là Luật thuế XNK năm 1991 đã được thay thế bằng Luậtthuế XNK năm 2005 vì vậy để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do cáccông ty thuê tài chính khi nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chocác dự án ưu đãi đầu tư thuê theo hình thức thuê tài chính chưa đảm bảo cơ sởpháp lý và chưa quy định cụ thể cơ chế quản lý và thu thuế đối với trường hợphợp đồng thuê tài chính hết thời hạn hoặc bị phá vỡ, hàng hóa không còn thuộcquyền sở hữu của dự án ưu đãi đầu tư

2- Công ty tài chính quốc tế (VILC) và Ngân hàng Nhà nướckiến nghị được áp dụng quy định miễn thuế tại Điều 22 Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 và Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002, đồng thời phản ánhhiện nay dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 vẫnquy định miễn thuế đối với trường hợp này.

3- Về bản chất hoạt động cho thuê tài chính là hoạt độngcung cấp tín dụng của các Công ty cho thuê tài chính đối với các bên đi thuê.Nếu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do Công ty cho thuê tài chính nhậpkhẩu để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính để sử dụng cho dự án vàthuộc về dự án thì việc miễn thuế nhập khẩu là phù hợp. Trong bối cảnh cácdoanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về vốn thì việc thuê tài chính là giải pháphỗ trợ các doanh nghiệp vì vậy Bộ Tài chính dự định trình Thủ tướng Chính phủcho phép tiếp tục áp dụng quy định miễn thuế tại Điều 22 Nghị định16/2001/NĐ-CP cho các hoạt động cho thuê tài chính (dự thảo công văn đính kèm).Bộ Tài chính đề nghị quý Bộ, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến tham gia về hướng xửlý nêu trên đồng thời tham gia ý kiến về cơ chế quản lý đối với trường hợp cáchợp đồng cho thuê tài chính bị phá vỡ hoặc chấm dứt máy móc, thiết bị, Phươngtiện vận tải đã được miễn thuế không được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính mong nhận được ý kiến tham gia của quý Bộ, Ngânhàng Nhà nước trước ngày 15/11/2012 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng!

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn