BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------

Số: 1541/BGTVT-CYT

V/v: Triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; công văn số 04/BCĐTUWVSATTP ngày 22/02/2010 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010; Để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Giao thông vận tải phát động thực hiện tháng an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn Ngành với các mục tiêu và nội dung sau:

1. MỤC TIÊU:

- Kiên quyết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể, công trường thi công và các cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế tối đa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong ngành Giao thông vận tải.

- Cán bộ, công chức viên chức, lao động ngành GTVT được phổ biến về kiến thức và nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các bếp ăn tập thể và các cơ sở sản xuất suất ăn chế biến sẵn được hướng dẫn xây dựng cam kết “bếp ăn tập thể - bếp ăn an toàn - xuất ăn vệ sinh” theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, được cung cấp kiến thức khoa học trong việc sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn.

- Nhân rộng mô hình bếp ăn tập thể điểm đảm bảo vệ sinh tại các đơn vị.

2. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

- Thời gian: Từ ngày 15/4/2010 đến 15/5/2010

- Phạm vi triển khai: Toàn ngành Giao thông vận tải.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG

3.1. Chủ đề tháng hành động:

“Giữ vững cam kết về trách nhiệm của Doanh nghiệp với An toàn vệ sinh thực phẩm”

3.2. Khẩu hiệu:

- Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010.

- Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan hãy nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Vì sức khỏe và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm an toàn.

- Thực hiện tốt việc đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

- Không sử dụng phẩm màu độc hại và các chất phụ gia ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Hãy biết cách lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của bạn.

- Mỗi người tiêu dùng hãy là một thanh tra viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để hội nhập Quốc tế.

3.3. Truyền thông:

Tập trung tuyên truyền Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003, Nghị định 163/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/9/2004, Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; các Quyết định của Bộ Y tế và quy định của các Bộ ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.4. Công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trong Ngành Giao thông vận tải về việc thực hiện các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003, Nghị định 163/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/9/2004, Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Nghị định số 79/2008/NĐ-CP , các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật khác về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới cán bộ công chức viên chức và người lao động Ngành Giao thông vận tải, đặc biệt tại các công trường thi công, các cơ sở đào tạo.

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

4.2. Trên tất cả các trang website, các báo và tạp chí Ngành Giao thông vận tải tăng trường chuyển tải các thông tin đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4.3. Cục Y tế giao thông vận tải

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động trong tháng phát động các đơn vị trong toàn Ngành Giao thông vận tải.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông Ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 17 tháng 5 năm 2010 (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ 73 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo liên ngành TƯVSATTP (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Webiste Bộ Giao thông vận tải;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT; CYT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?