BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------------------
V/v: sao gửi Quy trình giám định BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Ngày 19 tháng 4 năm 2011, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định số 466/QĐ-BHXH ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng sao gửi Quyết định, Quy trình giám định nêu trên đến tất cả các tổ chức, đơn vị có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn quản lý, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu VT, CSYT (2 bản).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CS BHYT
Phạm Lương Sơn