BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1541/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức nạo vét kênh mương bằng xáng cạp.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & Phát triển nôngthôn tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 653/SNN-CPTL ngày29/6/2012 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việcáp dụng định mức nạo vét kênh mương bằng xáng cạp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 (Phương pháp lập định mứcxây dựng) và Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựngvề hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Chủ đầu tư, Nhà thầu và các tổchức Tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lụcsố 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 tổ chức điều chỉnh đối vớinhững định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thicông, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệthống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đãvà đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình; vì vậy, trường hợpcông tác nạo vét có công nghệ thi công phù hợp với địa phương như nêu trongcông văn số 653/SNN-CPTL ngày 29/6/2012 thì Sở Nông nghiệp & Phát triểnnông thôn tỉnh Sóc Trăng xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôntỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn