TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1541/CT-TTHT
V/v: Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Bình Tân

Trả lời văn bản số 1000/CCT-TTHT của Chi cục Thuế về xửphạt nộp chậm hồ sơ khai thuế trễ hạn trên 90 ngày, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 củaQuốc Hội khóa 11 quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuếquy định:

“Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế,gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiến thuế theo quy định và bị phạt từ1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khaithuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơkhai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặcngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 củaLuật này;”.

Căn cứ Khỏan 1.a, Điều 14, Mục 2, Chương I Nghị địnhsố 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế

“Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gianlận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy địnhtại Điều 13 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảmnhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khaithuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạnnộp hồ sơ khai thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 32 của LuậtQuản lý thuế, hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy địnhtại Điều 33 của Luật Quản lý thuế...”

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tháng,quý, năm sau 90 ngày (có phát sinh số thuế phải nộp) kể từ ngày hết thời hạnnộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 của Điều 32 vàĐiều 33 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì Chi cục thuế lập Biên bản xử phạtvi phạm hành chính và ra Quyết định xử lý vi phạm pháp luật thuế bằng một (1)lần số thuế mà doanh nghiệp kê khai trễ hạn sau 90 ngày.

Cục Thuế TP thông báo Chi cục Thuế biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Lưu: (TTHT,HC)
523-3626/2013-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga