BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1541/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK thiết bị Tùng Hải;
(Tổ 3 phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/CV-TH ngày 7/3/2007 của Công ty cổ phần XNK thiết bị Tùng Hải (MST: 0101826755) về việc xin giải tỏa cưỡng chế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại về giá tính thuế. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Trongtrường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan Hải quanvề số tiền thuế, tiền phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế,tiền phạt, chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Vìvậy, yêu cầu Công ty cổ phần XNK thiết bị Tùng Hải khẩn trương nộp số thuế còn nợ vào Ngân sách Nhà nước.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK thiết bị Tùng Hải được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An