BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------

Số: 1541/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 2372/CT-KTrTngày 16/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về thuế GTGT đối với hoạt động bán vườncây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 2918/TCT-CS ngày25/7/2007 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Kon Tum hướng dẫn: vườn cây do cơsở kinh doanh tự trồng bán ra thì không thuộc đối tượng chịu thuế, nếu do cơ sởkinh doanh mua vào bán ra thì áp dụng thuế suất 5%. Các trường hợp đã thu thuếGTGT khác hướng dẫn tại công văn này thì không điều chỉnh lại.

Tại công văn số 4450/TCT-HT ngày30/10/2007 của Tổng cục Thuế gửi Công ty Cà phê Đăk Uy 3 hướng dẫn: trường hợpCông ty bán vườn cây thuộc đối tượng không tính thuế GTGT, cơ quan thuế kiểmtra đã truy thu tiền thuế của Công ty theo thuế suất 10%, nay xác định hoạt độngchuyển nhượng vườn cây tự trồng không thuộc diện chịu thuế GTGT thì số thuếGTGT Công ty đã nộp theo thuế suất 10% được khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳkê khai tiếp theo.

Như vậy, việc xử lý thuếGTGT đối với chuyển nhượng vườn cây tại công văn số 2918/TCT-CS ngày 25/7/2007và công văn số 4450/TCT-HT ngày 30/10/2007 của Tổng cục Thuế là đúng quy địnhvà không trái ngược nhau như phản ảnh của Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Theo hướng dẫn tại công văn số2918/TCT-CS ngày 25/7/2007 và công văn số 4450/TCT-HT ngày 30/10/2007 của Tổngcục Thuế thì vườn cây do doanh nghiệp tự trồng bán ra thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT. Vườn cây do doanh nghiệp mua vào để kinh doanh, khi bán ra áp dụngthuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp doanh nghiệp bán vườn cây đã xuất hóa đơnGTGT theo thuế suất 10% thì không điều chỉnh lại.

Trường hợp doanh nghiệp bán vườncây tự trồng không tính thuế GTGT, cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế đã xửlý truy thu thuế GTGT theo thuế suất 10% và doanh nghiệp đã kê khai nộp thuếthì số tiền thuế đã truy thu được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp tại ngày cuốicùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuếphát sinh của lần khai thuế tiếp theo, theo hướng dẫn tại điểm 5mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Kon Tum được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT; PC; TTTĐ
- Lưu VT, CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương