BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1541/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÔNG TY LIÊN DOANH HINO MOTORS VIỆT NAM

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 328/CT-ĐT ngày 10/01/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty Liên doanh Hino Motors Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 18/CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài, trường hợp Công ty Liên doanh Hino Motors không đáp ứng được các điều kiện mà Công ty cam kết khi xin cấp phép đầu tư thì Công ty không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp.

Căn cứ quy định tại Điều 46, Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ: Dự án sản xuất được ưu đãi miễn thuế TNDN trong 1 năm, giảm 50% trong 2 năm kể từ khi bắt đầu có lãi và được hưởng thuế suất 20% trong 10 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh. Trường hợp cụ thể của Công ty Hino Motor, Công ty bắt đầu có lãi từ năm 2002 thì được hưởng thuế suất 20% từ năm 2002 đến hết năm thứ 10 là năm 2005, các năm tiếp theo Công ty được hưởng thuế suất 25% cho đến hết đời dự án và được miễn thuế TNDN năm 2002, giảm 50% trong 2 năm 2003 – 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến