ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1541/UBND-ĐTQH
V/v quản lý chung cư và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Công ty CP XD & KDN Bình Thuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Côngvăn số 1067 CV/STC-SXD ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Liên Sở Tài chính – Xâydựng về việc quản lý chung cư và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàntỉnh;

Qua xem xét đề nghị, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnhcông tác quản lý chung cư và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàntỉnh theo như đề nghị Liên Sở Tài chính – Xây dựng tại Công văn nói trên, cụthể:

- Giao việc quản lý, ký hợp đồngcho thuê và thu tiền đối với toàn bộ các chung cư và quỹ nhà thuộc sở hữu nhànước trên địa bàn tỉnh từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuậnvà Trung tâm Phát triển quỹ đất sang cho Sở Xây dựng thống nhất thực hiện;

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với SởNội vụ tham mưu tỉnh bổ sung chức năng nêu trên cho Sở Xây dựng trên cơ sở đảmbảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

2. Căn cứ điểm 1 Công văn này, SởXây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trungtâm Phát triển quỹ đất và Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuậntiến hành bàn giao hồ sơ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiệnhành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐTQH. Hùng (09b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thu