BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15411/TCHQ-QLRR
V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kínhgửi: Công ty TNHH thời trang Star.
(Địa chỉ: Lô CN B4 KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 289CV/HQ-STAR ngày 22/12/2014 của công ty TNHH thời trang Star (MST: 0500556370),về việc phân luồng tờ khai XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Việc phân luồng kiểm tra hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu của công ty TNHH thời trang Star được thực hiện căn cứtheo quy định tại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan, khoản 1 Điều1 Luật sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế và Điều 26 của Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi rotrong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Ban Quản lý rủi ro hải quan thôngbáo để quý công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Cục HQ TP.Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan