BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1542/BTC-ĐT
V/v thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 cho các dự án có quyết định phê duyệt đến ngày 31/10/2013.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ VănNinh tại văn bản số 304/VPCP-KTTH ngày 14/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việcthanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014; Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2014, quy định chỉ bố trí kế hoạch vốn năm 2014 cho dự án khởi công mớikhi có đủ thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2013. Tại văn bản số 304/VPCP-KTTH ngày 14/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạchnăm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho phép các Bộ, cơ quan, địaphương được giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án khởi côngmới trong năm 2014 có quyết định đầu tư phê duyệt đến ngày 31/10/2013.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và cácchủ đầu tư tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ
I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu