TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542/HQHCM-GSQL
V/v ban hành quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Hiện nay, hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sửdụng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có vướng mắc như sau:

Mặc dù hệ thống đã được đưa vào sử dụng nhưng chưacó quy trình giám sát để cán bộ, công chức thực hiện.

Ngày 21/01/2013, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã cócông văn số 217/HQHCM-GSQL tham gia ý kiến sửa đổi quy trình máy soi containervà dự thảo quy trình camera giám sát tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

Đề nghị Tổng cục Hải quan sớm hoàn chỉnh và banhành để các đơn vị thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp - PCT;
- Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV3;
- Lưu: VT, GSQL.Hải (05b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp