BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15421/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tăng cường công tác quản lý việc chuyển nhượng xe ô tô tạmnhập của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam theo quyđịnh tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thôngtư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép chuyểnnhượng xe ô tô quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BộTài chính theo dõi, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép chuyểnnhượng mà người mua xe chưa hoàn thành trách nhiệm theo quy định tại tiết d,khoản 4, Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg (kê khai, nộp các loại thuế, lệphí theo quy định) thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo với BộNgoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước), Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ,đường sắt) và Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có biệnpháp xử lý.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩmquyền giải quyết thì Cục Hải quan tỉnh, thànhphố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Lễ tân Nhà nước - BNG (để p/h);
- Cục CSGT đường bộ, đường sắt - BCA (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh