BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15422/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3928/HQHCM-GSQL ngày 05/11/2014, côngvăn số 4122/HQHCM-GSQL ngày 18/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướngmắc liên quan đến việc thực hiện công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 củaBộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để thống nhất thực hiện việc quản lý hải quan đối vớihàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ tại các đơn vị nội bộ thuộc cơ quan Hải quan,ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 14397/BTC-TCHQ gửi Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể. Theo đó, khi hoàn thành thủ tục xuấtkhẩu tại chỗ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ có trách nhiệmThông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo mẫu số 01/TBXNKTC (ban hành kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ ) nội dung thông báonày là giữa cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất và thủ tục nhập, không yêu cầuCông ty phải lập và gửi cho bên nhập khẩu.

2. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩuchưa nhận được Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi đếntheo mẫu số 01/TBXNKTC nói trên thì vẫn phải thực hiện làm thủ tục nhập khẩucho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tụcvà có trách nhiệm yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi Thôngbáo này để phục vụ việc quản lý tiếp theo.

3. Về trách nhiệm quản lý của Chi cục Hải quan thực hiện thủtục nhập khẩu tại chỗ, đề nghị thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 5, Điều27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và nhằm mục đíchgiúp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm soát tờ khai nhập khẩu tạichỗ làm thủ tục theo thời hạn 15 ngày cũng như kiểm soát giao dịch xuất nhập khẩutại chỗ đúng quy định (tránh trường hợp chỉ có thủ tục xuất khẩu tại chỗ, doanhnghiệp không làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ), Chi cục Hải quan nhập khẩu cótrách nhiệm tự lập sổ theo dõi những tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủtục hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh