BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15424/TCHQ-GSQL
V/v tem đánh dấu đối với hành lý nghi vấn khi kiểm tra qua máy soi tại nhà ga T2 Nội Bài

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3959/HQHN-GSQL ngày 23/12/2014 của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý đối với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nộinêu tại công văn số 3959/HQHN-GSQL dẫn trên.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành công văn hướng dẫnviệc dán tem theo đề xuất trên nguyên tắc đảm bảo công tác giám sát hải quanquy định tại Quyết định số 3816/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổngcục Hải quan về ban hành quy trình tạm thời thủ tục kiểm tra, giám sát hải quanđối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bayquốc tế Nội Bài.

3. Về mẫu thiết kế:

- Sử dụng dòng chữ in hoa, đậm, đứng: “HẢI QUAN VIT NAM” (size: 24) và “VIETNAM CUSTOMS”(size: 22);

- Màu sắc: Nền màu đỏ, chữ màu vàng.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quanthành phố Hà Nội thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TVQT (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh