BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15425/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công vănsố 4508/HQHCM-CBLXL đề ngày 15/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việcvướng mắc xử phạt vi phạm về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Trường hợp vướngmắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về xử phạt vi phạm về nhãn hàng hóa, Tổngcục Hải quan đã có công văn số 13376/TCHQ-PC ngày 04/11/2014. Đề nghị Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào công văn trả lời của Tổng cục Hải quan nêu trênvà công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục trả lờiCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh