BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15426/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Qua công tác nắmtình hình của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Hải quan và báo cáo của Chicục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, hiện nay lượng cư dân biên giớimang hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới theo địnhmức miễn thuế, hàng ngày qua cửa khẩu với số lượng tăng cao, có hiện tượng lợidụng chính sách miễn thuế để thuê cư dân biên giới mang hàng nhập qua cửa khẩu.

Để đảm bảo côngtác quản lý đối với cư dân biên giới theo quy định tại Quyết định 254/2006/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhchỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với hànghóa trong tiêu chuẩn định mức miễn thuế, trong danh mục hàng hóa quy định tạiThông tư 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương:

- Hàng hóa trongtiêu chuẩn định mức miễn thuế tại Quyết định 254/QĐ-TTg : Hướng dẫn cư dân biêngiới kê trên Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới theo quy địnhtại công văn 1833/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính.

- Đối vớihàng hóa nằm trong danh mục vượt tiêuchuẩn định lượng miễn thuế: thực hiện tính thuế trên Bảng kê theo hướng dẫn tạicông văn số 1833/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính; tổ chức thu, nộpngay tại cửa khẩu.

2. Hàng hóa ngoàidanh mục quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ CôngThương:

- Hàng hóa ngoàidanh mục cư dân biên giới thuộc các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, thựchiện theo quy định tại điểm 2 Điều 2 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hàng hóa ngoàidanh mục quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BCT: Thực hiện khai trên tờ khai phimậu dịch HQ/2011-PMD để tính và thu thuế theo quy định tại Thông tư liên tịchsố 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008. Để đảm bảokhông xảy ra ùn tắc tạicửa khẩu, yêu cầuChi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp vớiBan quản lý cửa khẩu bố trí nhà kho, địa điểm thuận tiện tập kết số hàng này đểchờ làm thủ tục tính và thu thuế.

3. Đối với các hộkinh doanh cá thể đăng ký bán hàng trong chợ biên giới: Thủ tục hải quan thựchiện theo quy định của Luật Hải quan và theo hướng dẫn tại điểm 3 mục III Thôngtư liên tịch số 01/2008/TTLT .

4. Tiến hành phânloại hàng hóa và đối tượng để quản lýthống kê những hàng hóa thường xuyên mang vác qua cửa khẩu, tham khảo giá cảthị trường để xác định mức giá chung phục vụ việc xác định trị giá hàng hóamiễn, hàng hóa tính thuế; theo dõi, thống kê số sổ thông hành của những cư dânbiên giới và sổ thông hành của khách XNC để quản lý theo dõi, không để hiệntượng quay vòng xách hàng nhiều lần trong ngày.

5. Phối hợp vớicác lực lượng tại cửa khẩu như Bộ đội Biên phòng, Ban quản lý cửa khẩu để tiếnhành phân luồng, điều tiết người xuất/ nhập cảnh đảm bảo an ninh trật tự, mỹquan cửa khẩu; tuyên truyền, vận động cư dân, khách xuất nhập cảnh không mang,xách hàng không thuộc danh mục miễn thuế qua cửa khẩu bằng các hình thức: niêmyết công khai chính sách trao đổi cư dân biên giới, danh mục hàng hóa được miễn thuế, phát thanh về chế độ chínhsách tại khu vực cửa khẩu.

6. Tham mưu báocáo UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình cư dân biên giới và kiến nghị, đề xuấtcác giải pháp tăng cường quản lý, rà soát lại việc cấp sổ thông hành cho cư dânbiên giới đảm bảo đúng đối tượng; Xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượngquản lý tại cửa khẩu (Hải quan, Biên Phòng, Công An, Quản lý thị trường, Kiểm dịch,Ban quản cửa khẩu).

Quá trình thựchiện, nếu phát sinh vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan đểcó hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL (để phối hợp thực hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh biên giới (thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh