BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15427/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm TTHQ tồn đọng tại cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HảiPhòng.

Trả lời công vănsố 7312/HQHP-KSHQ ngày 15/10/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáovà đề xuất phương án xử lý hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quantồn đọng tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cơ bản nhất trí với báo cáo củaCục Hải quan thành phố Hải Phòng, tuy nhiên có một số ý kiến như sau:

1. Đối với nhómhàng hóa là máy móc, thiết bị đứng tên người nhận hàng là các Doanh nghiệpthuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), TổngCông ty Công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tổng Công ty Vinashin): 183Container

Hiện nay, Tổng cụcHải quan đang có văn bản trao đổi vớiTổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ sớm cóvăn bản chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

2. Đối với nhómhàng lốp cao su đã qua sử dụng: 2.796 Container

Hiện nay, Tổng cụcHải quan đã có công văn số 231/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2014 và công văn số 13182/TCHQ-GSQL ngày 30/10/2014 hướng dẫn xử lý đối với hàng tồn đọng là lốp,lốp cao su đã quan sử dụng hiện đang tồn tại cảng Hải Phòng.

Theo đó, Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng tiếp tục hướng xử lý đối với 2796 Container tồn đọngtại cảng Hải Phòng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng theo hướng dẫn của Tổngcục Hải quan tại công văn 231/TCHQ-GSQL và 13182/TCHQ-GSQL dẫn trên.

3. Đối với nhóm hàng hóa khác: 2.081 Container

a) Về việcthành lập Hội đồng xử lý:

Căn cứ khoản 6Điều 5 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định tráchnhiệm của Cục Hải quan đối với hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hảiquan. Theo đó, Lãnh đạo Cục Hải quan Hải quan thành phố Hải Phòng có tráchnhiệm làm chủ tịch Hội đồngxử lý hànghóa tồn đọng.

Thành viên Hộiđồng xử lý đã được quy định tại khoản Điều 7 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày27/01/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng mời đạidiện Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tham gia Hội đồng để xử lý các vụ việc.

b) Về thời hạnthông báo để chủ sở hữu các lô hàng đến Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để xácnhận chủ sở hữu nêu tại bước 1:

b.1. Đối với nhữnglô hàng đã thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Thông tư15/2014/TT-BTC :

Tổng cục Hải quancơ bản đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thànhphố Hải Phòng. Tuy nhiên, để đảm bảo các hãng tàu, đại lý giao nhận cóđủ thời gian thông báo cho chủ sở hữu các lô hàng, Cục Hải quan thành phố HảiPhòng xác định hàng hóa nêu trên không có chủ sở hữu sau thời gian là 15 ngàykể từ ngày hãng tàu, đại lý giao nhận hàng hóa nhận được văn bản của cơ quanHải quan nếu không có người đến nhận hàng.

b.2. Đối với nhữnglô hàng chưa thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Thông tư15/2014/TT-BTC :

Đề nghị Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày27/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thông báo để thông báo cho chủhàng đến nhận hàng trước khi thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b.1 điểm b mụcnày.

Tổng cục Hải quantrả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn;
- Cục Quản lý công sản - BTC (để p/h);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh