BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2440/VPCP-KHTC ngày 10/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về chi phí tư vấn đầu tưxây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nhà thầu tư vấn phảilàm lại hoặc sửa đổi bổ sung công việc tư vấn đã hoàn thành theo yêu cầu củachủ đầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứnội dung hợp đồng đã ký kết, nội dung công việc tư vấn phải làm lại hoặc sửađổi bổ sung và các quy định có liên quan của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình để thỏa thuận chi phí này. Bộ Xây dựng không quy định cụthể mức chi phí cho công việc tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi bổ sung.

2. Chi phí phát sinh do điều chỉnhdự án đầu tư do chủ đầu tư và nhà thầu xác định trên cơ sở nội dung công việctư vấn, nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa các bên và các quy định có liênquan. Chi phí phát sinh do điều chỉnh dự án đầu tư xác định bằng cách lập dựtoán như nêu tại văn bản số 46/CV-LD ngày 2/7/2013 của Liên danh Công ty TNHHKiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự và Công ty cổ phần Tư vấn thiết bị và kiểmđịnh xây dựng Coninco là phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXDngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấnđầu tư xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ căn cứ ý kiếnnêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
-
Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh