BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1543/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Kính gửi: Công ty quốc tế VIỆT PAN PACIFIC

Trả lời công văn số 291/VPI-KT ngày 3/4/2006 của Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific (Công ty) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu, tiếp theo công văn số 997/TCT-ĐTNN ngày 20/03/2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, Công ty không xuất trình được sơ đồ xếp hàng xuống tàu và B/L nhưng được Hãng vận tải xác nhận về việc hàng hóa của Công ty đã được xếp lên tàu và xuất trình được bản Freight Cargo Receive (FCR) do đại lý vận tải phát hành trên đó mang tên người giao hàng là Công ty với đầy đủ các tiêu thức tương tự như B/L của Hãng vận tải thì các tài liệu này cũng được chấp nhận để làm thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa đã xuất khẩu theo các Tờ khai Hải quan nêu trên (các tài liệu khác thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 997/TCT-ĐTNN ngày 20/3/2006 của Tổng cục Thuế). Công ty phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu xuất trình, nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện hàng hóa thực tế không xuất khẩu theo kê khai của Công ty sẽ truy thu và xử phạt về thuế theo pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến