BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15432/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại & dịch vụ quốc tế
(Số 17 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 411/ĐTTM-DVngày 16/12/2014 của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại & dịch vụ quốc tế đềnghị giải tỏa cưỡng chế lô hàng xe ô tô nhập khẩu năm 2004-2005. Về vấn đề này,ngày 19/11/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 13918/TCHQ-TXNK trả lờiCông ty, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV đầutư thương mại & DV quốc tế được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, QLN-Dũng(3b)

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang