BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15433/TCHQ-TXNK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 2960/HQĐNa-TXNK ngày 16/12/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc tínhtiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

- Tại điểm c.1khoản 1 Điều 20 quy định về chuyển tiêu thụ nội địa đối với nguyên liệu, vật tưnhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là: “Người nộp thuế phải nộp đủ cácloại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầuđến ngày thực nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa.

Trường hợp dophía nước ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu hoặc có lý do khách quan bất khả kháng,người nộp thuế phải chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp đủ các loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa; tínhtiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối vớitrường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế). Cục hải quan tỉnh,thành phố căn cứ giải trình của doanh nghiệp, xem xét xử lý từng trường hợp".

- Tại điểm b.4khoản 4 Điều 39 quy định: “b.4) Sau khi được Lãnh đạo Chi cục hải quan phêduyệt, người khai hải quan kê khai trên tờ khai hải quan mới và làm thủ tục hảiquan theo loại hình nhập khẩu kinhdoanh;... ”

Tổng cục Hải quantrả lời để Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ quy định trên, đối chiếu với trường hợpcụ thể để xử lý theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ