CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1544/CP-CN
V/v Kết quả đấu thầu gói 4 - ME2 Dự án nhà máy thuỷ điện Đại Ninh

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,

Xét đề nghị của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam các công văn số: 142/TTr-EVN-HĐQT ngày 3 tháng 6 năm 2003; 4760/TTr-EVN-QLĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003); Bộ Công nghiệp (công văn số 2835/CV-KHĐT ngày 1 tháng 7 năm 2003); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4724 BKH/QLĐT ngày 5 tháng 8 năm 2003); ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 5 tháng 11 năm 2003) về kết quả đấu thầu gói 4-ME2 (thiết bị cơ điện) Dự án nhà máy thuỷ điện Đại Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp nhận kết quả đấu thầu gói thầu số 4-ME2 (thiết bị cơ điện) Dự án nhà máy thuỷ điện Đại Ninh như sau:

- Nhà thầu trúng thầu gói số 4: Liên danh Nissho Iwai Corp - Toshiba Corp (Nhật Bản).

- Giá trúng thầu: 4.650.990.892 JPY + 32.623.294.985 VNĐ (đã bao gồm các loại thuế và không có dự phòng). Giá trúng thầu đã được EVN chuẩn xác lại và phải chịu trách nhiệm về số liệu này.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Quá trình thương thảo cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng (trong điều kiện có thể) để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

- Loại hợp đồng trọn gói.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo việc thương thảo và phê duyệt hợp đồng. Trường hợp thương thảo không thành công, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam mời nhà thầu tiếp theo và thương thảo.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng